ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN ASPERGES IN HET VELD te CROMVOIRT

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan en Overeenkomsten/reserveringengesloten met: Smart Expo’s (KvK 52606104), hierna te noemen: “Asperges in het veld”.

Definities

Gast: De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Asperges in het veld een Overeenkomst (op afstand) heeft gesloten.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Gast en Asperges in het veld ter zake een of meer door Asperges in het veld te verlenen diensten tegen een door de Gast te betalen prijs. In plaats van de term Overeenkomst wordt tevens de term Reservering gebruikt.

Annulering: de in schriftelijke vorm door de Gast aan Asperges in het veld gedane mededeling dat van een of meer Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt.

No-show: het zonder annuleren niet gebruik maken door een Gast van een op grond van een Overeenkomst te verstrekken dienst.

Pop-up Restaurant: het tijdelijk restaurant, gelegen op landerijen ‘De Heihoorn’ te Cromvoirt.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle Overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze Overeenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Asperges in het veld. Afwijken van de algemene voorwaarden van Asperges in het veld is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

Reservering

 • 1. Iedere Reservering dient door Asperges in het veld te zijn bevestigd.
 • 2. Asperges in het veld tracht aan ieders voorkeur met betrekking tot de “tafelkeuze” te voldoen, helaas is ditniet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip.
 • 3. Asperges in het veld kan te allen tijde om welke reden dan ook het maken van een reservering weigeren.
 • 4. Alle door Asperges in het veld gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een Overeenkomstzijn vrijblijvend en onder voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet Asperges in het veld binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de Gast een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde Overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen. 5. Het is de Gast niet toegestaan de Reservering op enige manier (door) te verkopen aan een derde en/of de Reservering met een commercieel oogmerk aan te bieden of (door) te verkopen aan derden.

Bevoegdheden Asperges in het veld

 • 1. Asperges in het veld behoudt zich het recht voor om de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen de toegang tot het Pop-up Restaurant te ontzeggen en/of uit het Pop-up Restaurant te verwijderen, indien Asperges in het veld dit redelijkerwijs noodzakelijk acht voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde.
 • 2. Als de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen zich in en/of rondom het Pop-up Restaurant naar het oordeel van het Personeel misdraagt, dan is het personeel bevoegd de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen te gelasten het Pop-up Restaurant te verlaten. De Gast heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaalde of nog te betalen geldbedrag.
 • 3. De Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen dienen te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Minderjarige

 • 1. Minderjarigen kunnen geen Reservering plaatsen en worden zonder begeleiding van een volwassene niet toegelaten in het Pop-up Restaurant.
 • 2. Aan minderjarigen wordt er in het Restaurant geen alcohol geschonken. Asperges in het veld heeft in dat kader het recht de Gast om legitimatie te vragen.
 • 3. Minderjarigen vallen onder de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.

Aansprakelijkheid

 • 1. Asperges in het veld is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van een Reservering, annulering, bezoek aan of consumptie bij Asperges in het veld danwel het Pop-up Restaurant. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het Asperges in het veld bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
 • 2. Asperges in het veld is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Asperges in het veld en/of diens personeel.
 • 3. Asperges in het veld is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of verlies/diefstal van goederen en/of persoonlijke eigendommen, die door de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen zijn meegebracht naar het Pop-up Restaurant.
 • 4. Indien Asperges in het veld goederen en/of persoonlijke eigendommen van de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen in ontvangst neemt of indienen goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Asperges in het veld daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Asperges in het veld nimmer aansprakelijk voor schade aan of verlies/diefstal van goederen en/of persoonlijke eigendommen van de Gast, tenzij Asperges in het Veld opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Asperges in het veld.
 • 5. Alle schade aan het interieur veroorzaakt door de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen wordt in rekening gebracht bij de Gast wiens naam en adresgegevens bij de Reservering zijn opgegeven.
 • 6. Voor schade aan of met voertuigen van de Gast veroorzaakt in Asperges in het veld nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Asperges in het veld en/of diens Personeel.

Persoonlijke gegevens/foto’s

 • 1. Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Asperges in het veld opgeslagen om reserveringen te verwerken. Verder gebruikt Asperges in het veld de gegevens voor marketing- of service doeleinden. Zo ontvangen de gasten die bij Asperges in het veld zijn geweest als eerste informatie over andere evenementen. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
 • 2. Asperges in het veld heeft het recht tot het maken van (sfeer-)foto’s en het maken van beeld- en geluidsopnamen en dit materiaal eventueel in de ruimste zin van het woord te exploiteren. Indien de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen voorkomt in deze opname(n) en/of het portret van de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen hierin is vastgelegd, dan geeft de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen hierbij de expliciete toestemming voor de exploitatie en/of openbaarmaking hiervan zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

Betalingen

 • 1. De betaling van de lunch en het diner vindt plaats via Ideal, direct na de reservering. De genuttigde dranken zullen ter plaatse betaald moeten worden met pin of contact.
 • 2. De Gast wiens naam en adresgegevens bij de Reservering zijn opgegeven is hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor de volledige betaling van de bedragen welke inzake de Reservering aan Asperges in het veld verschuldigd zijn.
 • 3. Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake van de drankconsumpties bij het Pop-up Restaurant zijn door Gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De Gast dient middels contante betaling of via pintransactie voor de betaling zorg te dragen. Betalen middels creditcard is niet mogelijk.

Boekingskosten

 • 1. Over elke gereserveerde couvert wordt € 1,- incl. BTW Boekingskosten berekend. Dit bedrag zit berekend in de kosten van het couvert.
 • 2. Bij annulering zullen de Boekingskosten, á € 1,- incl. BTW per couvert, niet worden terugbetaald aan de Gast.

Aansprakelijkheid van de Gast

 • 1. De Gast en/of onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Asperges in het veld of/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is inbegrepen, begaan door de Gast en/of onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Overmacht

 • 1. In geval van overmacht heeft Asperges in het veld het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Asperges in het veld daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 • 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Asperges in het veld onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Asperges in het veld jegens de Gast geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Asperges in het veld kan worden verlangd.

Annuleren

 • 1. De Gast heeft tot veertien (14) dagen voor de datum van de Reservering het recht de Reservering kosteloos te annuleren.
 • 2. Bij annulering vanaf 14 dagen voor de datum van de Reservering wordt 50% van het betaalde bedrag in rekening gebracht.
 • 3. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de datum van Reservering wordt 100% van het betaalde bedrag in rekening gebracht.
 • 4. Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden.
 • 5. In geval van het zonder schriftelijke annulering niet gebruik maken door de Gast van de Reservering zal 100% van het betaalde bedrag in rekening worden gebracht.
 • 6. De Gast wiens naam en adresgegevens bij de Reservering zijn opgegeven is verantwoordelijk voor de schriftelijke annulering en eventuele financiële afhandeling.
 • 7. Bij annulering zullen de Boekingskosten, á € 1,- incl. BTW per couvert, niet worden terugbetaald aan de Gast.

Intellectuele eigendomsrechten

 • 1. Alle rechten op uitvindingen, gedachten, ideeën, procedés, technieken, documenten, bestanden en andere producten van intellectueel karakter, waar Asperges in het veld gebruik van maakt behoren toe aan Asperges in het veld. Het is de Gast dan wel onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen dan wel de personen die hem vergezellen verboden deze producten van Intellectueel karakter te openbaren, te verspreiden, dan wel aan derden ter beschikking te stellen.

Overig

 • 1. (Huis)dieren zoals honden zijn niet toegestaan.
 • 2. Het is de Gast niet toegestaan professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het Pop-up Restaurant.
 • 3. De Gast, de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en de personen die hem vergezellen zijn verplicht om van de catering van Asperges in het veld dan wel ingehuurde derden gebruik te maken.

Toepasselijk recht en geschillen

 • 1. Op alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Asperges in het veld zijn woonplaats heeft.
 • 3. Alle prijzen vernoemd in de Overeenkomst zijn incl. B.T.W.

Wijzigingen en aanvulling van deze voorwaarden

 • 1. Asperges in het veld heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande Overeenkomst.
 • 2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de Gast zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
 • 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.